Ordforklaring: Skimmelsvamp og andre angreb

Ordforklaring: Skimmelsvamp og andre angreb

Der har i de seneste år været øget fokus på problemer, der er opstået som følge af fugt og skimmelsvamp i både private hjem og offentlige bygninger, som eksempelvis skoler. Opmærksomheden har især været rettet mod de helbredsproblemer, der ofte følger med.

Men har du styr på hele terminologien og alle de ord, der flyver gennem luften, når vi taler om angreb fra skimmelsvamp og andre fugtproblemer?

Der er meget at holde styr på. Hvordan defineres en allergisk reaktion, og hvornår skal du tage skimmelsvamp alvorligt? Pas på dig selv om bliv klogere på symptomer på skimmelsvamp og kend begreberne, som du sikkert møder i forbindelse med bekæmpelsen. Her får du nogle af de vigtigste.

Allergi-antistoffer: Antistoffer af IgE-typen. Kroppens immunsystem kan danne IgE-antistof mod bestemte proteiner (allergener) fra fx skimmelsvampe. IgE-allergisk sygdom i luftvejene kan typisk vise sig som astma og høfeber.

Allergisk alveolitis: En allergisk betinget og alvorlig lungebetændelse udløst af anden allergisk mekanisme end IgE-antistof. Betændelsestilstanden kan være enten akut eller kronisk og kan i nogle tilfælde medføre blivende lungeskader.

Sensibilisering: Sensibilisering betyder, at du har allergiantistoffet IgE i kroppen. Det påvises ved hudpriktest eller blodprøve. Sensibilisering er en forudsætning for, men ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der udvikles en allergisk sygdom.

Sundhedsfare: I almindelighed bruges ordet om en egenskab ved en ting, et stof, et scenarie, et givet sted mv., kom kan medføre helbredsskade. Sundhedsfare betyder eksempelvis i forbindelse med skimmel, at ophold i en bygning kan medføre helbredsskade. Bedømmelse af sundhedsfare ved bygninger kræver en fælles byggeteknisk og sundhedsfaglig vurdering.

Sundhedsrisiko: I almindelighed bruges ordet risiko om sandsynligheden for, at en konkret udsættelse for noget sundhedsfarligt udløser helbredsproblemer. At der er en sundhedsrisiko ved udsættelse for fugt og skimmelsvampe betyder her, at fugt og skimmelsvampe med en vis sandsynlighed udløser helbredsskader.

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen varetager opgaver indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. Det kan være opgaver som formidling af viden til befolkning og myndigheder om blandt andet befolkningens sundhedstilstand, risikofaktorer og forebyggelse.

Skimmelsvampe: Skimmelsvampe er en stor og varieret gruppe af mikrosvampe. De er trådformede og danner tilsammen et netværk. Herfra udvikles sporebærende strukturer, som kan frigøre millioner af sporer, som spredes og kan spire andre steder under de rette betingelser. Sporerne findes overalt i naturen, og svampene vokser, hvor der er fugt og dødt organisk materiale, som de udnytter som fødekilde. De vokser bedst ved stuetemperatur.

Der findes desuden en række – i øvrigt harmløse – skimmelsvampe, som kan gøre madvarer sundhedsskadelige at spise. Mad med mugpletter (skimmel) bør derfor kasseres i sin helhed.

Bagatelagtig skimmelsvampevækst: Skimmelsvampevækst der erfaringsmæssigt normalt ikke giver anledning til helbredspåvirkninger. Det er også de nemmeste at fjerne.

Moderat fugt og skimmelsvampevækst: Fugt- og skimmelsvampevækst, der kan give anledning til helbredspåvirkninger. Området mellem bagatelagtig og omfattende skimmelsvampevækst.

Omfattende fugt og skimmelsvampevækst: Fugt- og skimmelsvampevækst, der kan på virke helbredet. Her er der tale om skimmelsvampevækst på mange og store flader (dvs. i størrelsesordenen m2) i opholdsrum eller i rum i umiddelbar nærhed af opholdsrum samt i ventilationskanaler.

Kondemnering: Forbud i henhold til byfornyelsesloven mod at en bygning eller dele heraf benyttes til beboelse eller ophold for mennesker. Forbuddet gives på grund af risiko for sundhedsfare eller brandfare.