Hvad er arealoverførsel?

Hvad er arealoverførsel?

Når et areal frastykkes fra en ejendom til en anden, så er der tale om arealoverførsel.

Arealoverførsler vil omfatte alt fra overførsel af 20 m² mellem to boligejendomme til frastykning og salg af 100 ha mellem to landbrugsejendomme. Jordbytning (også kaldet mageskifte) mellem landbrugsejendomme vil også gennemføres som arealoverførsel.

Landinspektørens opgaver ved gennemførelse af en arealoverførselssag

  • Landinspektøren undersøger om arealoverførsel kan stride mod anden lovgivning som f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven. Derefter indhentes de nødvendige tilladelser.
  • Der undersøges tinglyste servitutter og gældende lokalplaner, ligesom der også sørges for, at tinglyste servitutter fordeles på ejendommene og de overførte arealer ved erklæring til Tinglysningen.
  • Landinspektøren foretager opmåling og undersøger og afmærker gamle skelforhold, så frastykning af arealer kan tilknyttes de eksisterende skel. Samtidig orienteres nabolodsejere om skelfastlæggelsen.
  • Sagen registreres ved Geodatastyrelsen, som ved godkendelse af sagen samtidig registrerer sagen ved hhv. Tinglysningsretten og kommunens Ejendomsbeskatning.

De fleste landinspektørere kan være behjælpelig med, at få koordineret sagen med skødeskrivende advokater, landboforeninger, ejendomsmæglere, banker, kreditforeninger og andre rådgivere. Dermed kan en arealoverførselssag gennemføres i relation til tinglyste pantehæftelser, skøder, servitutter, aftalte forhold, der skal særskilt deklareres m.m. Dette bør afklares ved projektets start, så der ikke opstår misforståelser undervejs.

“Skelforandringer” af ubetydelige/betydelige arealer / Nye regler siden 2009. Tinglysningsloven er siden ændret i 2018.

Overførsel efter “50.000 kr. reglen”

Ved erhvervelse og overførsel af arealer til en købesum (og værdi) af ikke over 50.000 kr. kan sagerne gennemføres uden tinglysning af skøde.

Overførsel under 2 % og 125.000 kr.

Ved overførsel af arealer, hvis købesum (og værdi) ikke overstiger 2 % af afgivende (sælgers) ejendoms ejendomsværdi kan sagerne søges gennemført uden tinglysning af relaksation af pantehæftelser(uden frigørelse af lån). Det forudsættes, at købesummen/værdien ikke overstiger 125.000 kr.

”Mageskifte” af også større arealer / Nye regler siden 2009

Ved mageskifte af arealer (jordbytte af ens arealer) kan disse sager nu i stor udstrækning gennemføres uden tinglysning af relaksation afpantehæftelser – uagtet der måtte være tale om store arealer, forudsat bl.a.

at der ikke findes bygninger på arealer eller at de bygninger, der findes på de udskilte arealer, er af helt ubetydelig værdi

at forskelsværdien mellem de mageskiftede arealer højst udgør 2 % af værdien af de respektive afgivende ejendomme, dog maksimalt 125.000 kr., og

at ingen af ejendommene afgiver arealer, der udgør mere end 20 % af de enkelte deltagende ejendommes samlede areal eller værdi.